Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
27.11.2007 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
04.01.2002 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
05.01.2002 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
10.12.2003 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
18.06.2013 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
10.02.1954 6245 sayılı Harcırah Kanunu
29.05.2009 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
13.10.1983 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
09.06.1958 Sivil Savunma Kanunu
14.07.1965 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
04.11.1981 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
22.05.2003 4857 sayılı İş Kanunu
31.05.2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
28.12.2006 Taşınır Mal Yönetmeliği
30.05.2016 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği