Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Şile İlçesi Hacıkasım Mah. 114 Ada 3 Parselde Bina Yıkım İşi Yaptırılacaktır

09.12.2021

Bina yıkım işi ihale şartnamesini indirmek için tıklayınız.

İSTANBUL MEDENIYET ÜNIVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN BİNA YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale Konusu: İstanbul Medeniyet Üniversitesine Ait İstanbul İli, Şile İlçesi Hacıkasım Mah. 114 Ada 3 Parselde Bulunan Otel Vasıflı Binanın temelleri dâhil saha içinde bulunan diğer betonarme yapılarının da ( kaide, sömel vb.) yıkılması.
İhale Tarih ve Saati : 22/12/2021 tarihi çarşamba günü saat: 14:00  
İhalenin Yapılacağı Yer : Ünalan Mah. Göztepe Kavşağı Yanı D-100 Karayolu 34700 
  ÜSKÜDAR / İSTANBUL
İlgili /Birim : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İlgili Telefon ve faks : 0216 280 33 33 / 0216 280 2021
İlgili E-Posta : yakup.godak@medeniyet.edu.tr
İhale Türü/Usulü : Kapalı teklif açık arttırma usulü (2886/35-a)
Son teklif verme tarih ve saati : 22/12/2021 tarihi çarşamba günü saat: 14:00  00
Son Teklif verme yeri : Ünalan Mah. Göztepe Kavşağı Yanı D-100 Karayolu 34700 Üsküdar / İSTANBUL” adresinde bulunan “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi BİLTAM binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.
İşin Süresi : İhaleye konu işin süresi, toplam 45 (kırkbeş) takvim günüdür.  (İşin süresi sözleşmenin imzalandığı, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde “Yer Teslim Tutanağı düzenlenmek suretiyle işe başlanacaktır.)
Muhammen Bedeli : 700.000,00 TL
Geçici Teminat : 21.000,00 TL
Şartnamenin görülüp, satın alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının https://yapiisleri.medeniyet.edu.tr/tr web adresinden bedelsiz temin edilecektir. Ayrıca İdarece doküman satışı yapılmayacaktır.
İhaleye Katılabilme Şartları:
1- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
2- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çemenzar Şubesi TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 IBAN numaralı  hesabına (Açıklama kısmına para yatırma gerekçesi ve Vergi/T.C. numarası belirtilmelidir.) yatırıldığını gösteren makbuz, 
3- İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; (2021 yılında alınmış olması)
a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2021 yılında alınmış)
b. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (2021 yılında alınmış)
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge
5- İmza Sirkülerini;
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
6- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin imza sirküsü,
7- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Yapı araçları taahhütnamesi,
8- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Teknik personel taahhütnamesi,
9- İş Ortak girişim beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde ortaklık sözleşmesi) verilir. Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
10- Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (3) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
İhale hakkında detaylı bilgi ve belgeler ihale dokümanında mevcuttur. İlan olunur.