Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Şile İlçesi Hacıkanım Mah. 114 Ada 3 Parselde Bina Yıkım İşi Yaptırılacaktır

27.01.2020

YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan;

İhale Konusu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi 33 Parseldeki Lojman Binalarının Hurda Karşılığı  Yıkım İşi

Toplam 2265,00m2 kapalı alan  inşaat alanına sahip binaların enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzemeler karşılığı yıkım işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde yer alan Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile ihale edilmesidir.

İhale Tarih ve Saati                          : 05/02/2020 çarşamba günü saat: 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer                   : Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu No:98

                                                             Göztepe/Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan

                                                             Rektörlük binası toplantı salonu

İlgili /Birim                                       : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İlgili Telefon ve faks                         : 0216 280 33 33 / 0216 280 2121

İlgili E-Posta                                     : yakup.godak@medeniyet.edu.tr

İhale Türü/Usulü                               : Kapalı teklif açık arttırma usulü (2886/35-a)

Son teklif verme tarih ve saati           : 05/02/2020 çarşamba günü saat: 10:00

Son Teklif verme yeri : Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu No:98 Göztepe/Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Rektörlük binası toplantı salonu

İşin Süresi                                          : İhaleye konu işin süresi, toplam 30 takvim mgünüdür. (İşin süresi sözleşmenin imzalandığı idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) takvim günü içinde “Yer Teslim Tutanağı  düzenlenmek suretiyle işe  başlanacaktır.)

AÇIKLAMA

 1. Muhammen Bedeli                    : 21.000,00 TL
 2.  Geçici Teminat                         : 630,00 TL
 3. Şartname bedeli             : Bedelsiz.
 4. Şartnamenin görülüp, satın alınabileceği yer: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 5. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)
 6. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi, (2020 yılında alınmış)
 1. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2020 yılında alınmış)
 2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (2020 yılında alınmış)
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge
 1. İmza Sirkülerini Vermesi
 1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
 1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat

Söz konusu yıkım işinin gerçekleştirilmesi için isteklinin;

10.1. Yapı araçları taahhütnamesi ve bildirgesi,

10.2. Teknik personel taahhütnamesi ve bildirgesi,

Ortak girişim olması halinde bu şartları, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin birinin tek başına veya ortakların birlikte sağlaması yeterli kabul edilir.

 1. Ortak girişim beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

Tekliflerin Sunulma Şekli;

I — İsteklilerin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için “İhaleye katılabilmek ve Yeterli Görülmek İçin İstenen belgelerin” eksiksiz olarak dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir. İdare adına 630,00 TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, teklif mektubu ve diğer belgelerin içinde bulunduğu dış zarfın ağzının yapıştırılmış, imzalanmış, mühürlenmiş, üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılmış olması gereklidir. Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatların hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılması, şartnamelere aykırı beyan ya da taahhüt içermemesi, teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmaması şarttır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmaz.

2 — İsteklilerin içinde evrakların bulunduğu dış zarftan oluşan Tekliflerini, ihale tarihi olan 05/02/2019 Çarşamba günü saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Medeniyet Üniversitesi İhale Komisyon Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

3 - Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

4 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

5 - 2886 sayılı yasaya göre ihaleye katılması yasak olanlar ihaleye katılamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında verilen İdari ve Teknik Şartnamelere göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi 33 Parseldeki  Lojman Binalarının Hurda Karşılığı  Yıkım yapmak için 21.000,00 ilave bedel artırmak üzere vereceklerdir, Bu ihalede uygun bedel, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - İhale üzerine kalan isteklinin, idare tarafından ihale kararının kendine tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde, ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçların tamamını İstanbul Medeniyet Üniversitesinin “ T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çemenzar Şubesi TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 IBAN numaralı” hesabına yatırması, sözleşme imzalanması ile ilgili işlemleri tamamlayarak, geçici teminatı kati teminata çevirip, imzalanmış sözleşmeyi notere onaylatarak idareye teslimi şarttır.

9 - İhaleye TRT saatine göre başlanılacak olup, Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.